Produkty

 
 

Filtr mechaniczne z wkładem

Przepływowe filtry do wody stanowią najskuteczniejszy sposób poprawy jakości wody bezpośrednio w punkcie jej poboru.

Stosowane wkłady np.

- wkład mechaniczny: sznurkowy, piankowy, harmonijkowy

- wkład odżelaziający

– wkład węglowy
 
 
 
 
 
 
   

Zmiękczacz wody (odkanieniacz)

Zmiękczacz (odkanieniacz) wody  przeznaczony jest do zmiękczania a także odżelaziania i odmanganiania na zasadzie wymiany jonowej wody: pitnej, do celów gospodarczo-bytowych, technologicznych i kotłowych. Twardość wody spowodowana występowaniem w wodzie jonów wapnia i magnezu jest przyczyną odkładania się kamienia, który utrudnia przepływ poprzez zwężenie średnicy przewodów, powoduje zmniejszenie prze-wodzenia ciepła w instalacjach kotłowych i co za tym idzie straty czynnika grzewczego, obniżenie sprawności oraz znaczne zwiększenie kosztów ogrzewania/produkcji ciepła. W gospodarstwie domowym szczególnie dokuczliwe jest zwiększenie zużycia środków myjących i proszków do prania, uszkadzanie sprzętu AGD oraz powstawanie zacieków na urządzeniach sanitarnych. Duża zawartość żelaza i manganu w wodzie uniemożliwia wykorzystanie wody do picia (ponadnormatywna zawartość żelaza i manganu w wodzie pitnej może być przyczyna wielu schorzeń) i procesów technologicznych w wielu gałęziach przemysłu (np. w przemyśle spożywczym, papierniczym, włókienniczym, kosmetycznym itp.). W gospodarstwie domowym szczególnie dokuczliwy jest wygląd urządzeń sanitarnych, uszkadzanie sprzętu AGD (pralek, zmywarek), piecyków gazowych, instalacji CO itp.
                                                                                                                                  
Zasada działania

Podczas przepływu wody przez złoże w postaci specjalnej żywicy jonowymiennej następuje wychwy-tywanie przez cząsteczki złoża jonów wapniowych, magnezowych, żelazawych, manganowych, i amonowych z jednoczesnym uwolnieniem jonów sodowych. Proces ten trwa aż do wyczerpania pojemności złoża. W celu przywrócenia sprawności konieczna jest regeneracja. Proces regeneracji polega na wstępnym przeciw-prą-dowym wypłukaniu zanieczyszczeń mechanicznych a następnie przemyciu żywicy roztworem NaCl pobieranym ze zbiornika solanki w celu wymiany jonów zanieczysz-czeń na jony sodu. Po zakończonym zasalaniu złoże jest płukane w celu usunięcia solanki a następnie układane podczas końcowego płukania. Jednocześnie z płukaniem formującym otwierany jest zawór dopuszczający wodę do zbiornika solanki gdzie tworzy się nasycony roztwór soli potrzebny do następnej regeneracji. Zarówno zanieczyszczenia jak i roztwór solanki odprowadzane są do kanalizacji lub szamba czy wcześniej przygotowanego drenażu. Wszystkie cykle pracy zmiękczacza wykonywane są samoczynnie dzięki automatycznej głowicy sterującej. Filtr samoczynnie regeneruje się według programu ustawionego w trakcie instalacji, o ustalonej godzinie (najczęściej w nocy).

 
Budowa

Zbiornik na złoże wykonany jest z żywicy epoksydowej wzmacnianej włóknem szklanym. W górnej części butli znajduje się głowica sterująca, równocześnie do podłączania zmiękczacza do instalacji. Jako złoże jonowymienne zastosowano silnie kwaśną kationitową żywicę. Sterownik napędzany jest zegarem, zasilanym za pośrednictwem zasilacza gniazdkowego 220/12V~. Sterowanie przepływem odbywa się poprzez system kanałów i zastawek otwierających lub zamykających odpowiedni otwór w głowicy.
 

Odżelaziacz, odmanganiacz 

- np. na złożu Paterson, lub Defeman

 

Filtr przeznaczony jest do odżelaziania i odmanganiania oraz usuwanie nieprzyjemnego zapach wody pitnej, którą wykorzystujemy do celów bytowogospodarczych oraz przemysłowych. Duża zawartość żelaza w wodzie uniemożliwia wykorzystanie wody do picia i procesów technologicznych w wielu gałęziach przemysłu,  powoduje zarastanie instalacji. W gospodarstwie domowym szczególnie dokuczliwy jest zły smak oraz wygląd potraw i napojów z niej przyrządzonych, zanieczyszczenia urządzeń sanitarnych, uszkadzanie sprzętu AGD (pralek, zmywarek), piecyków gazowych, instalacji CO itp.

Zasada działania

W filtrze zastosowano odżelazianie metodą filtracji na złożu Paterson. Woda surowa musi być wstępnie natleniona poprzez napowietrzanie (np. za pomocą inżektora). Podczas kontaktu czynnika utleniającego z wodą z zbiorniku kontaktowym (w hydroforze przepływowym) związki żelaza przechodzą do formy nierozpuszczalnej w wodzie, a następnie zostają odfiltrowane na złożu filtracyjnym. Nagromadzone w złożu zanieczyszczenia należy okresowo usunąć (regeneracja) przepłukując złoże w kierunku przeciwnym do normalnego przepływu. Istotny jest odpowiednio duży przepływ wody płuczącej zapewniający uniesienie i dokładne wypłukanie złoża. Po zakończonym płukaniu wstecznym, następuje płukanie formujące układające złoże i nadające mu właściwą konsystencję. Popłuczyny odprowadzane są do kanalizacji lub szamba czy wcześniej przygotowanego drenażu. Filtr samoczynnie regeneruje się według programu ustawionego w trakcie instalacji, o ustalonej godzinie (najczęściej w nocy).

Budowa

Zbiornik na złoże wykonany jest z żywicy epoksydowej wzmacnianej włóknem szklanym. W górnej części butli znajduje się głowica sterująca, wykonana z tworzywa służąca równocześnie do podłączania filtra do instalacji. Element sterujący napędzany jest zegarem, zasilanym za pośrednictwem zasilacza gniazdkowego 220/12V~. Sterowanie przepływem odbywa się poprzez system kanałów i zastawek otwierających lub zamykających odpowiedni otwór głowicy. W filtrze zastosowano złoże filtracyjne Paterson  lub Defeman. Jest to złoże wysoko wydajne, o dużej zdolności zatrzymywania zanieczyszczeń, co wpływa na znaczne obniżenie kosztów płukania. Ze względu na wysoką jakość tego materiału, przepływ wody podczas płukania wstecznego oraz długość jego trwania są znacznie zredukowane. Dodatkową zaletą tego złoża są stosunkowo małe spadki ciśnień podczas filtracji.
 

Zwężka inżektorowa (napowietrzacz wody, aspirator)

zwężka inżektorowa jest to urządzenie, którego konstrukcję oparto na idei zwężki Venturiego.

Przy dużej prędkości przepływu przez inżektor powstanie podciśnienia, które przechodzi w ssanie. Wykorzystując to zjawisko zwężki inżektorowe znajdują zastosowanie do zasysania powietrza oraz roztworów płynnych do wody.

 Zwężki znajdują zastosowanie w:

- procesach uzdatniania wody do napowietrzania oraz dozowania preparatów,

- systemach nawadniających do dozowania nawozów i innych środków chemicznych,

- myjniach do dozowania preparatów.
 

Filtry węglowe

Filtr węglowy przeznaczony jest do usuwania niepożądanych składników takich jak chlor i jego pochodne, substancje organiczne (np. rozpuszczalniki aromatyczne, benzyna), humusowe, fenole, pestycydy, herbicydy itp. z wody do potrzeb bytowo-gospodarczych i zastosowań przemysłowych. Filtracja węglowa służy min. poprawieniu smaku, zapachu, barwy oraz walorów zdrowotnych wody, a także dostosowaniu wody do wymagań technologicznych (np. do usuwania chloru niszczącego membrany w instalacjach odwróconej osmozy). Filtr węglowy szczególnie polecany jest do stacji uzdatniania dla budynków wielorodzinnych i niewielkich osiedli mieszkaniowych. Istotnym zastosowaniem filtra jest uzdatnianie wody dla potrzeb wytwórni napojów, soków itp. Wzrastający poziom zanieczyszczenia wód syntetycznymi związkami organicznymi coraz częściej czyni filtrację węglową niezbędnym elementem technologii uzdatniania.

Zasada działania

Podczas przepływu przez złoże na powierzchni czynnej węgla zachodzi wiązanie cząsteczek rozpuszczonych w wodzie substancji. Te nagromadzone w złożu zanieczyszczenia należy okresowo usunąć przepłukując złoże w kierunku przeciwnym do normalnego przepływu. Popłuczyny odprowadzane są do kanalizacji lub szamba czy wcześniej przygotowanego drenażu. Płukanie złoża przebiega dwuetapowo: przeciwprądowe płukanie wsteczne a następnie płukanie współprądowe układające. Węgiel aktywowany jest dobrą pożywką dla drobnoustrojów nie należy dopuszczać do dłuższych zastojów wody w filtrze i okresowo dezynfekować filtr np. za pomocą podchlorynu sodu.

Filtry do kuchni

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filtr pod zlew z własnym kranikiem :
 
Znajdź nas na Facebooku